Chi phí thiết yếu cho sinh hoạt gia đình trung bình hàng tháng, hàng năm ở 20 thành phố lớn của Mỹ, trang Business Insider giới thiệu…

20. Houston, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.608 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.051 USD

19. Cleveland, Ohio

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 60.900 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.075 USD

18. Dallas, Texas

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 61.150 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.096 USD

17. St. Louis, Missouri

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.100 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.258 USD

16. Atlanta, Georgia

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 63.888 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.324 USD

15. Charlotte, North Carolina

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 65.492 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.458 USD

14. Portland, Oregon

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 67.802 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.650 USD

13. Miami, Florida

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 68.503 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.709 USD

12. Sacramento, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 69.296 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.775 USD

11. Denver, Colorado

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.104 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 5.925 USD

10. Chicago, Illinois

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 71.995 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.000 USD

9. Seattle, Washington

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 72.274 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.023 USD

8. Los Angeles, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 73.887 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.157 USD

7. San Diego, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.425 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

6. Baltimore, Maryland

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 74.427 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.202 USD

5. Philadelphia, Pennsylvania

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 76.393 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 6.366 USD

4. Boston, Massachusetts

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 85.793 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.149 USD

3. San Francisco, California

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 91.785 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 7.649 USD

2. New York, New York

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 98.722 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.227 USD

1. Washington, DC

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng năm ước tính: 106.493 USD

Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng tháng ước tính: 8.874 USD

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.