Q&A – Hỏi Đáp những quy tắc Đầu tư Định cư EB5 mới 2020

GIỮ LẠI NGÀY ƯU TIÊN EB-5

HỎI: Ai có thể hưởng lợi từ Điều khoản duy trì ngày ưu tiên EB-5 trong quy định EB-5 mới?

_ĐÁP: Các nhà đầu tư nộp Mẫu đơn I-526 mới, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư người nước ngoài, vào hoặc sau ngày 21/11/2019 có thể sử dụng ngày ưu tiên của đơn yêu cầu Mẫu I-526 đã được phê duyệt trước đây, theo các điều kiện nhất định.

HỎI: Khi nào USCIS không cho phép người nộp đơn sử dụng ngày ưu tiên của Mẫu đơn I-526 đã được phê duyệt trước đó cho Mẫu I-526 mới được nộp vào hoặc sau ngày 21/11/2019?

_ĐÁP: USCIS sẽ không cho phép người nộp đơn sử dụng ngày ưu tiên của đơn yêu cầu Mẫu I-526 đã được phê duyệt trước đó cho một đơn khởi kiện sau đó nếu:
  • Nhà đầu tư đã được phê duyệt vào Mỹ theo mục 203 (b) (5) của Đạo luật Di trú và Quốc tịch bằng cách sử dụng ngày ưu tiên của bản kiến ​​nghị đã được phê duyệt trước đó; hoặc là
  • USCIS đã thu hồi đơn yêu cầu đã được phê duyệt trước đây về hành vi gian lận hoặc cố ý xuyên tạc của người nộp đơn, hoặc vì sự chấp thuận dựa trên lỗi trọng yếu.

HỎI: Làm thế nào các nhà đầu tư có thể yêu cầu một ngày ưu tiên sớm hơn?

_ĐÁP: Là một phần trong bản đệ trình Mẫu I-526 mới của họ, các nhà đầu tư có thể cung cấp cho USCIS một tuyên bố yêu cầu ngày ưu tiên sớm hơn cùng với bản sao thông báo phê duyệt (Mẫu I-797) cho Mẫu I-526 trước đó. Nhà đầu tư có thể yêu cầu một bản sao của thông báo phê duyệt trước đó bằng Mẫu I-824, Đơn xin hành động trên Đơn xin hoặc Đơn thỉnh cầu được phê duyệt.

SỐ TIỀN ĐẦU TƯ TỐI THIỂU ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

HỎI: Số tiền đầu tư tối thiểu mới áp dụng cho các nhà đầu tư định cư EB-5 nộp Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư nước ngoài, vào hoặc sau ngày 21/11/2019 là gì?

_ĐÁP: Đối với các khoản đầu tư bên ngoài Khu vực mục tiêu / ưu tiên (TEA), số tiền đầu tư tối thiểu đã tăng từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD. Đối với các khoản đầu tư vào VÙNG TEA, số tiền đầu tư tối thiểu tăng từ 500.000 USD lên 900.000 USD. Bắt đầu từ 1/10/2024 và cứ sau 5 năm, những khoản tiền này sẽ tự động điều chỉnh cho các kiến ​​nghị được đệ trình vào hoặc sau mỗi ngày điều chỉnh có hiệu lực.

HỎI: Quy tắc cuối cùng của EB-5 mới ảnh hưởng đến số tiền đầu tư tối thiểu như thế nào đối với các nhà đầu tư đã nộp đúng đơn yêu cầu Mẫu I-526 trước ngày 21/11/2019, nhưng những kiến ​​nghị của họ đang chờ xử lý vào ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng?

_ĐÁP: Các nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu Mẫu I-526 trước ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng có thể thiết lập đủ điều kiện theo các yêu cầu đầu tư tối thiểu có hiệu lực khi họ nộp đơn.

HỎI: Quy tắc đầu tư định cư EB-5 cuối cùng ảnh hưởng đến số tiền đầu tư tối thiểu như thế nào đối với các nhà đầu tư đã nộp đơn yêu cầu Mẫu I-526 trước ngày 21/11/2019, chỉ đầu tư một phần vốn và đang tích cực trong quá trình đầu tư phần còn lại lượng vốn?

_ĐÁP: Các nhà đầu tư EB-5 này phải đáp ứng các yêu cầu có hiệu lực khi họ nộp đơn yêu cầu, điều này bao gồm yêu cầu cho thấy họ có thể đáp ứng số tiền đầu tư tối thiểu trước đó là 500.000 USD hoặc 1 triệu USD bằng cách đầu tư hoặc tích cực trong quá trình đầu tư theo yêu cầu số tiền tại thời điểm nộp đơn. Người khởi kiện phải thể hiện cam kết thực tế về số vốn cần thiết tại thời điểm nộp đơn nhưng không cần phải góp vốn đầu tư đầy đủ vào doanh nghiệp thương mại mới trước ngày có hiệu lực của quy tắc mới, thay vào đó, họ có thể chủ động trong quá trình đầu tư số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết theo quy tắc trước.

HỎI: Quy tắc cuối cùng của EB-5 ảnh hưởng đến số tiền đầu tư tối thiểu như thế nào đối với các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu Mẫu I-526 mới vào hoặc sau ngày 21/11/2019, nhưng những người tìm cách giữ lại ngày ưu tiên từ Mẫu I-526 đã được phê duyệt trước ngày 21/11/2019?

_ĐÁP: Tất cả các nhà đầu tư nộp đơn yêu cầu Mẫu I-526 mới vào hoặc sau ngày có hiệu lực của quy tắc, bao gồm cả những người tìm cách giữ lại ngày ưu tiên từ đơn yêu cầu Mẫu I-526 đã được phê duyệt trước đó, phải đáp ứng các yêu cầu theo EB- mới 5 quy tắc, bao gồm số tiền đầu tư tối thiểu tăng.

CHỈ ĐỊNH VÙNG ĐẦU TƯ ƯU TIÊN (TEA)

HỎI: Quy tắc đầu tư định cư EB-5 mới ảnh hưởng đến quyết định TEA đối với người khởi kiện Mẫu I-526 đã nộp trước ngày 21 tháng 11 năm 2019 như thế nào?

_ĐÁP: Nhà đầu tư đã nộp Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư người nước ngoài, trước ngày có hiệu lực của quy tắc cuối cùng phải thiết lập đủ điều kiện theo các yêu cầu có hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

HỎI: Theo quy tắc đầu tư định cư EB-5 mới, các nhà đầu tư tìm kiếm phân loại EB-5 có thể chứng minh rằng khoản đầu tư của họ nằm trong vùng TEA có tỷ lệ thất nghiệp cao bằng cách cung cấp bằng chứng rằng khu vực được chỉ định trong đó doanh nghiệp thương mại mới chủ yếu kinh doanh có tỷ lệ thất nghiệp tại 150% tỷ lệ trung bình quốc gia. Vậy nguồn dữ liệu này ở đâu?

_ĐÁP: Khó khăn của người nộp đơn là cung cấp cho USCIS bằng chứng chứng minh rằng khu vực mà người nộp đơn đã đầu tư hoặc đang tích cực trong quá trình đầu tư là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao tại thời điểm xác định, và bằng chứng đó phải đáng tin cậy và có thể kiểm chứng được. USCIS tin rằng dữ liệu thất nghiệp được cung cấp cho công chúng bởi Cục điều tra dân số thông qua Khảo sát cộng đồng Mỹ (ACS) và Cục thống kê lao động của Bộ Lao động (BLS) đủ điều kiện là đáng tin cậy và có thể kiểm chứng để người khởi kiện tham khảo để mang chứng cứ của họ gánh nặng.

Đầu tư EB5: Trạm hạ tầng Xăng dầu Jefferson Terminal (Texas)

XÓA BỎ CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ THƯỜNG TRÚ

HỎI: Nếu các người đi kèm phát sinh của nhà đầu tư chính (chẳng hạn như con hoặc vợ / chồng) không được bao gồm trong Mẫu I-829, Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư xóa Điều kiện về Tình trạng thường trú nhân và có ý định nộp Mẫu I-829 của riêng họ, họ có thể nộp cùng nhau trên một mẫu đơn I-829?

_ĐÁP: Họ chỉ có thể nộp cùng nhau nếu nhà đầu tư đã chết. Mặt khác, mỗi người phát sinh phải nộp đơn yêu cầu Mẫu I-829 riêng. Nếu người phát sinh đang nộp đơn yêu cầu riêng từ nhà đầu tư, thì nên đính kèm một bản sao của Nhà đầu tư Mẫu đơn I-797, Thông báo hành động, liên quan đến Nhà đầu tư Mẫu đơn I-829.

HỎI: Quy tắc mới có cấm USCIS thêm người đi kèm phái sinh vào Mẫu I-829 đang chờ xử lý không?

_ĐÁP: Không, người phát sinh vẫn có thể yêu cầu được thêm vào I-829 đang chờ xử lý nếu trả phí sinh trắc học và nếu không đủ điều kiện để được xem là người đi kèm phát sinh. Quy tắc mới chuẩn hóa quy trình cho những người phát sinh nộp đơn yêu cầu Mẫu I-829 riêng lẻ và không thể được đưa vào nhà đầu tư chính Mẫu đơn I-829.

HỎI: Nhà đầu tư chính có thể bao gồm Mẫu I-829 của họ với con 21 tuổi hoặc kết hôn trong thời gian thường trú có điều kiện, hoặc một người phối ngẫu cũ đã ly dị với nhà đầu tư trong thời gian cư trú có điều kiện?

_ĐÁP: Vâng, có thể!

Nguồn bài viết: Sở Di Trú Mỹ USCIS

American Plus Group lượt dịch

Đầu tư Định cư Mỹ – Visa E2 và EB5: Đâu là lựa chọn của bạn?

American Plus Group

Tư vấn Mua bán nhà bên Mỹ & Định cư Mỹ - Canada - Châu Âu

Liên hệ: Tầng 7, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1

Hotline: 0969 280 290 - 091 390 4477

Fanpage: facebook.com/muanhamy.vn

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: