Tiêu điểm

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 05/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 05/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 04/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 04/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 03/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 03/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 02/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 02/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 01/2024

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 01/2024, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 12/2023

Theo lịch chiếu khán di dân Mỹ 12/2023, chương trình Trung tâm vùng EB-5 với ngày [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 11/2023

Theo lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 11/2023, chương trình Trung tâm vùng EB-5 [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 10/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

LỊCH CHIẾU KHÁN DI DÂN MỸ 09/2023

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]