(Phần 1) 100 câu hỏi về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) cùng các giải đáp cho trắc nghiệm nhập tịch ghi dưới đây.

Trắc nghiệm công dân được hỏi miệng và giám khảo của Cơ Quan Quốc Tịch Và Di Trú (USCIS) sẽ hỏi ứng viên nhập tịch tới 10 trong số 100 câu. Ứng viên phải trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi để được đậu phần nhập tịch này.

NGUYÊN TÁC CỦA NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ

1. What is the supreme law of the land? Luật tối cao của đất nước là gì?

 • the Constitution – Hiến Pháp

2. What does the Constitution do? Hiến Pháp thực thi điều gi?

 • sets up the government: thiết lập chính phủ
 • defines the government: định rõ chính phủ
 • protects basic rights of Americans: bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?

 • Chúng ta [người] Dân

4. What is an amendment? Tu chính án là gì?

 • a change (to the Constitution): một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)
 • an addition (to the Constitution): một sự thêm (vào Hiến Pháp)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?

 • the Bill of Rights: Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền

6. What is one right or freedom from the First Amendment?* Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*

 • speech: ngôn luận
 • religion: tôn giáo
 • assembly: hội họp
 • press: báo chí
 • petition the government: thỉnh nguyện chính phủ

7. How many amendments does the Constitution have? Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?

 • twenty-seven (27): hai mươi bảy (27)

8. What did the Declaration of Independence do? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

 • announced our independence (from Great Britain) Tuyên bố độc lập (khỏi Anh Quốc)
 • declared our independence (from Great Britain) Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc)
 • said that the United States is free (from Great Britain) cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)

9. What are two rights in the Declaration of Independence? Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

 • life: quyền sống
 • liberty: quyền tự do
 • pursuit of happiness: quyền theo đuổi hạnh phúc

10. What is freedom of religion? Tự do tôn giáo là gì?

 • You can practice any religion, or not practice a religion. Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

11. What is the economic system in the United States?* Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*

 • capitalist economy: kinh tế tư bản
 • market economy: kinh tế thị trường

12. What is the “rule of law”? “Thượng tôn luật pháp” là gì?

 • Everyone must follow the law. Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.
 • Leaders must obey the law. Các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.
 • Government must obey the law. Chính quyền phải tuân theo luật pháp.
 • No one is above the law. Không ai được vượt qua pháp luật cả.

SYSTEM OF GOVERNMENT – HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN

13. Name one branch or part of the government.* Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*

 • Congress Quốc Hội
 • legislative lập pháp
 • President Tổng Thống
 • executive hành pháp
 • the courts các tòa án
 • judicial tư pháp

14. What stops one branch of government from becoming too powerful? Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?

 • checks and balances: kiểm soát lẫn nhau
 • separation of powers: phân quyền

15. Who is in charge of the executive branch? Ai phụ trách hành pháp?

 • the President: Tổng Thống

16. Who makes federal laws? Ai lập ra luật liên bang?

 • Congress: Quốc Hội
 • Senate and House (of Representatives): Thượng và Hạ Nghị Viện
 • (U.S. or national) legislature: Cơ quan Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?* Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

 • the Senate and House (of Representatives): Thượng và Hạ Nghị Viện

18. How many U.S. Senators are there? Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

 • one hundred (100): một trăm (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years? Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

 • six (6): sáu (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?* Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

 • Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.]
 • Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

21. The House of Representatives has how many voting members? Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?

 • four hundred thirty-five (435): bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years? Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

 • two (2): hai năm (2)

23. Name your U.S. RepresentativeCho biết tên vị dân biểu của bạn.

 • Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.]
 • Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

24. Who does a U.S. Senator represent? Thượng nghị sĩ đại diện ai?

 • all people of the state: Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Why do some states have more Representatives than other states? Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

 • (because of) the state’s population: (Vì) dân số tiểu bang đó
 • (because) they have more people: (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn
 • (because) some states have more people: (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

26. We elect a President for how many years? Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

 • four (4): Bốn (4) năm

27. In what month do we vote for President?* Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

 • November – Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now?* Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

 • Donald Trump

29. What is the name of the Vice President of the United States now? Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

 • Michael R. Pence

30. If the President can no longer serve, who becomes President? Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

 • the Vice President -Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

 • the Speaker of the House – Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Who is the Commander in Chief of the militaryAi là Tổng Tư Lệnh quân đội?

 • the President – Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws? Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

 • the President – Tổng Thống

34. Who vetoes bills? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

 • the President – Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do? Nội các của Tổng Thống làm gì?

 • advises the President – Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions? Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

 • Secretary of Agriculture – Bộ Trưởng Nông Nghiệp
 • Secretary of Commerce – Bộ Trưởng Thương Mại
 • Secretary of Defense – Bộ Trưởng Quốc Phòng
 • Secretary of Education – Bộ Trưởng Giáo Dục
 • Secretary of Energy – Bộ Trưởng Năng Lượng
 • Secretary of Health and Human Services – Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh
 • Secretary of Homeland Security – Bộ Trưởng Nội An
 • Secretary of Housing and Urban Development – Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị
 • Secretary of the Interior – Bộ Trưởng Nội Vụ
 • Secretary of Labor – Bộ Trưởng Lao Động
 • Secretary of State – Bộ Trưởng Ngoại Giao
 • Secretary of Transportation – Bộ Trưởng Giao Thông
 • Secretary of the Treasury – Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính
 • Secretary of Veterans Affairs – Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh
 • Attorney General – Bộ Trưởng Tư Pháp
 • Vice President – Phó Tổng Thống

37. What does the judicial branch do? Ngành tư pháp làm gì?
reviews laws: xét duyệt pháp luật
explains laws: giải thích luật pháp Hoa Kỳ
resolves disputes (disagreements): giải quyết tranh chấp (bất đồng)
decides if a law goes against the Constitution: quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

38. What is the highest court in the United States? Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

 • the Supreme Court – Tối Cao Pháp Viện

39. How many justices are on the Supreme Court? Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

 • nine (9) – Chín (9)

40. Who is the Chief Justice of the United States now? Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

 • John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

 • to print money: in tiền
 • to declare war: tuyên chiến
 • to create an army: lập quân đội
 • to make treaties: ký các hiệp ước

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?

 • provide schooling and education: cung cấp trường học và giáo dục
 • provide protection (police): bảo vệ dân chúng (cảnh sát)
 • provide safety (fire departments): bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)
 • give a driver’s license: cấp bằng lái xe
 • approve zoning and land use: chấp thuận chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

43. Who is the Governor of your state now? Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

 • Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.]
 • Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

44. What is the capital of your state? Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?

 • Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.]
 • Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

45. What are the two major political parties in the United States? Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

 • Democratic and Republican
 • Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now? Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

 • Republican (Party): Đảng Cộng Hòa

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

 • Nancy Pelosi

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

 • Citizens eighteen (18) and older (can vote). Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử).
 • You don’t have to pay (a poll tax) to vote. Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.
 • Any citizen can vote. (Women and men can vote. Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).
 • A male citizen of any race (can vote). Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens? Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?

 • serve on a jury: phục vụ trong bồi thẩm đoàn
 • vote in a federal election: đi bầu trong bầu cử liên bang

50. Name one right only for United States citizens. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

 • vote in a federal election: tham gia bầu cử cấp liên bang
 • run for federal office: ứng cử chức vụ liên bang

51. What are two rights of everyone living in the United States? Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

 • freedom of expression: tự do phát biểu ý kiến
 • freedom of speech: tự do ngôn luận
 • freedom of assembly: tự do hội họp
 • freedom to petition the government: tự do thỉnh nguyện chính quyền
 • freedom of religion: tự do tôn giáo
 • the right to bear arms: quyền mang vũ khí tự vệ

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

 • the United States: Hoa Kỳ
 • the flag: Quốc kỳ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

 • give up loyalty to other countries: từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác
 • defend the Constitution and laws of the United States: bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ
 • obey the laws of the United States: tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ
 • serve in the U.S. military (if needed): phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)
 • serve (do important work for) the nation (if needed): phục vụ (công việc quan trọng cho) quốc gia (nếu cần)
 • be loyal to the United States: trung thành với Hoa Kỳ

54. How old do citizens have to be to vote for President? Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?

 • eighteen (18) and older: Mười Tám (18) và hơn

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

 • vote: bầu cử
 • join a political party: tham gia một đảng phái chính trị
 • help with a campaign: tham dự vào một cuộc vận động tranh cử
 • join a civic group: gia nhập đoàn thể công dân
 • join a community group: gia nhập vào đoàn thể động cộng đồng
 • give an elected official your opinion on an issue: đóng góp ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử
 • call Senators and Representatives: gọi điện thoại cho thượng nghị sĩ và dân biểu
 • publicly support or oppose an issue or policy: công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó
 • run for office: tranh cử
 • write to a newspaper: góp ý kiến trên một tờ báo

56. When is the last day you can send in federal income tax forms? Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*

 • April 15 – 15 Tháng Tư

57. When must all men register for the Selective Service? Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

 • at age eighteen (18): ở tuổi mười tám (18)
 • between eighteen (18) and twenty-six (26): ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

Đầu tư Định cư EB5 – Lấy thẻ Xanh Mỹ cả gia đình

American Plus Group

Tư vấn Mua bán nhà bên Mỹ & Định cư Mỹ - Canada - Châu Âu

Liên hệ: Tầng 18.09, Tòa nhà OT2 - Sài Gòn Royal, 34 - 35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4

Hotline: 091 390 4477 - 094 806 4444

Fanpage: facebook.com/muanhamy.vn

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: