100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ 2018 đã cập nhật – 100 câu hỏi thi quốc tịch về công dân (Lịch Sử và Tổ Chức Công Quyền) có phần dịch tiếng Việt và audio.

Tự luyện thi quốc tịch mỹ với 100 câu hỏi và đáp được cung cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ

PRINCIPLES OF AMERICAN DEMOCRACY
NGUYÊN TÁC CỦA NỀN DÂN CHỦ HOA KỲ

1. What is the supreme law of the land?
Luật tối cao của đất nước là gì?

the Constitution
Hiến Pháp

2. What does the Constitution do?
Hiến Pháp thực thi điều gi?

sets up the government
thiết lập chính phủ
defines the government
định rõ chính phủ
protects basic rights of Americans
bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words?
Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?

Chúng ta [người] Dân

4. What is an amendment?
Tu chính án là gì?

a change (to the Constitution)
một sự thay đổi (trong Hiến Pháp)
an addition (to the Constitution)
một sự thêm (vào Hiến Pháp)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution?
Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?

the Bill of Rights
Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyền

6. What is one right or freedom from the First Amendment?*
Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*

speech
ngôn luận
religion
tôn giáo
assembly
hội họp
press
báo chí
petition the government
thỉnh nguyện chính phủ

7. How many amendments does the Constitution have?
Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?

twenty-seven (27)
hai mươi bảy (27)

8. What did the Declaration of Independence do?
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

announced our independence (from Great Britain)
Tuyên bố độc lập (khỏi Anh Quốc)
declared our independence (from Great Britain)
Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc)
said that the United States is free (from Great Britain)
cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)

9. What are two rights in the Declaration of Independence?
Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

life
quyền sống
liberty
quyền tự do
pursuit of happiness
quyền theo đuổi hạnh phúc

10. What is freedom of religion?
Tự do tôn giáo là gì?

You can practice any religion, or not practice a religion.
Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

11. What is the economic system in the United States?*
Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*

capitalist economy
kinh tế tư bản
market economy
kinh tế thị trường

12. What is the “rule of law”?
“Thượng tôn luật pháp” là gì?

Everyone must follow the law.
Mọi người đều phải tuân theo luật pháp.
Leaders must obey the law.
Các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp.
Government must obey the law.
Chính quyền phải tuân theo luật pháp.
No one is above the law.
Không ai được vượt qua pháp luật cả.

SYSTEM OF GOVERNMENT
HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN

13. Name one branch or part of the government.*
Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*

Congress
Quốc Hội
legislative
lập pháp
President
Tổng Thống
executive
hành pháp
the courts
các tòa án
judicial
tư pháp

14. What stops one branch of government from becoming too powerful?
Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?

checks and balances
kiểm soát lẫn nhau
separation of powers
phân quyền

15. Who is in charge of the executive branch?
Ai phụ trách hành pháp?

the President
Tổng Thống

16. Who makes federal laws?
Ai lập ra luật liên bang?

Congress
Quốc Hội
Senate and House (of Representatives)
Thượng và Hạ Nghị Viện
(U.S. or national) legislature
Cơ quan Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?*
Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

the Senate and House (of Representatives)
Thượng và Hạ Nghị Viện

18. How many U.S. Senators are there?
Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

one hundred (100)
một trăm (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years?
Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

six (6)
sáu (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

21. The House of Representatives has how many voting members?
Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?

four hundred thirty-five (435)
bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years?
Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

two (2)
hai năm (2)

23. Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.] Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

24. Who does a U.S. Senator represent?
Thượng nghị sĩ đại diện ai?

all people of the state
Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Why do some states have more Representatives than other states?
Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

(because of) the state’s population
(Vì) dân số tiểu bang đó
(because) they have more people
(Vì) tiểu bang đó đông dân hơn
(because) some states have more people
(Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

26. We elect a President for how many years?
Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

four (4)
Bốn (4) năm

27. In what month do we vote for President?*
Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

November
Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now?*
Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

Donald J. Trump
Donald Trump
Trump

29. What is the name of the Vice President of the United States now?
Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

Michael R. Pence
Mike Pence
Pence

30. If the President can no longer serve, who becomes President?
Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

the Vice President
Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President?
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

the Speaker of the House
Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Who is the Commander in Chief of the military?
Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

the President
Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws?
Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

the President
Tổng Thống

34. Who vetoes bills?
Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

the President
Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do?
Nội các của Tổng Thống làm gì?

advises the President
Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions?
Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

Secretary of Agriculture
Bộ Trưởng Nông Nghiệp
Secretary of Commerce
Bộ Trưởng Thương Mại
Secretary of Defense
Bộ Trưởng Quốc Phòng
Secretary of Education
Bộ Trưởng Giáo Dục
Secretary of Energy
Bộ Trưởng Năng Lượng
Secretary of Health and Human Services
Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh
Secretary of Homeland Security
Bộ Trưởng Nội An
Secretary of Housing and Urban Development
Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị
Secretary of the Interior
Bộ Trưởng Nội Vụ
Secretary of Labor
Bộ Trưởng Lao Động
Secretary of State
Bộ Trưởng Ngoại Giao
Secretary of Transportation
Bộ Trưởng Giao Thông
Secretary of the Treasury
Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính
Secretary of Veterans Affairs
Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh
Attorney General
Bộ Trưởng Tư Pháp
Vice President
Phó Tổng Thống

37. What does the judicial branch do?
Ngành tư pháp làm gì?

reviews laws
xét duyệt pháp luật
explains laws
giải thích luật pháp Hoa Kỳ
resolves disputes (disagreements)
giải quyết tranh chấp (bất đồng)
decides if a law goes against the Constitution
quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

38. What is the highest court in the United States?
Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

the Supreme Court
Tối Cao Pháp Viện

39. How many justices are on the Supreme Court?
Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

nine (9)
Chín (9)

40. Who is the Chief Justice of the United States now?
Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government?
Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

to print money
in tiền
to declare war
tuyên chiến
to create an army
lập quân đội
to make treaties
ký các hiệp ước

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states?
Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?

provide schooling and education
cung cấp trường học và giáo dục
provide protection (police)
bảo vệ dân chúng (cảnh sát)
provide safety (fire departments)
bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa)
give a driver’s license
cấp bằng lái xe
approve zoning and land use
chấp thuận chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

43. Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.] Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

44. What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.] Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

45. What are the two major political parties in the United States?*
Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

Democratic and Republican
Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now?
Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Republican (Party)
Đảng Cộng Hòa

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?
Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

Paul D. Ryan
(Paul) Ryan

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

Citizens eighteen (18) and older (can vote).
Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử).
You don’t have to pay (a poll tax) to vote.
Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu.
Any citizen can vote. (Women and men can vote.)
Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu).
A male citizen of any race (can vote).
Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?*
Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

serve on a jury
phục vụ trong bồi thẩm đoàn
vote in a federal election
đi bầu trong bầu cử liên bang

50. Name one right only for United States citizens.
Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

vote in a federal election
tham gia bầu cử cấp liên bang
run for federal office
ứng cử chức vụ liên bang

51. What are two rights of everyone living in the United States?
Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

freedom of expression
tự do phát biểu ý kiến
freedom of speech
tự do ngôn luận
freedom of assembly
tự do hội họp
freedom to petition the government
tự do thỉnh nguyện chính quyền
freedom of religion
tự do tôn giáo
the right to bear arms
quyền mang vũ khí tự vệ

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance?
Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

the United States
Hoa Kỳ
the flag
Quốc kỳ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen?
Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

give up loyalty to other countries
từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác
defend the Constitution and laws of the United States
bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ
obey the laws of the United States
tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ
serve in the U.S. military (if needed)
phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần)
serve (do important work for) the nation (if needed)
phục vụ (công việc quan trọng cho) quốc gia (nếu cần)
be loyal to the United States
trung thành với Hoa Kỳ

54. How old do citizens have to be to vote for President?*
Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

eighteen (18) and older
Mười Tám (18) và hơn

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?
Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

vote
bầu cử
join a political party
tham gia một đảng phái chính trị
help with a campaign
tham dự vào một cuộc vận động tranh cử
join a civic group
gia nhập đoàn thể công dân
join a community group
gia nhập vào đoàn thể động cộng đồng
give an elected official your opinion on an issue
đóng góp ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử
call Senators and Representatives
gọi điện thoại cho thượng nghị sĩ và dân biểu
publicly support or oppose an issue or policy
công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó
run for office
tranh cử
write to a newspaper
góp ý kiến trên một tờ báo

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?*
Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*

April 15
15 Tháng Tư

57. When must all men register for the Selective Service?
Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

at age eighteen (18)
ở tuổi mười tám (18)
between eighteen (18) and twenty-six (26)
ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE
THỜI KỲ THUỘC ĐỊA VÀ ĐỘC LẬP

58. What is one reason colonists came to America?
Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

freedom
tự do
political liberty
tự do chính trị
religious freedom
tự do tôn giáo
economic opportunity
cơ hội kinh tế
practice their religion
hành xử tôn giáo của mình
escape persecution
tránh sự áp bức

59. Who lived in America before the Europeans arrived?
Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

American Indians
Thổ dân châu Mỹ
Native Americans
Thổ dân Hoa Kỳ

60. What group of people was taken to America and sold as slaves?
Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

Africans
người Phi Châu
people from Africa
người từ Phi Châu

61. Why did the colonists fight the British?
Tại sao những người thuộc địa chống lại người Anh?

because of high taxes (taxation without representation)
vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện)
because the British army stayed in their houses (boarding, quartering)
vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh)
because they didn’t have self-government
vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự trị

62. Who wrote the Declaration of Independence?
Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

(Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted?
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?

July 4, 1776
4 Tháng Bảy 1776

64. There were 13 original states. Name three.
Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

New Hampshire
Massachusetts
Rhode Island
Connecticut
New York
New Jersey
Pennsylvania
Delaware
Maryland
Virginia
North Carolina
South Carolina
Georgia

65. What happened at the Constitutional Convention?
Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

The Constitution was written.
Soạn thảo Hiến Pháp.
The Founding Fathers wrote the Constitution.
Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.

66. When was the Constitution written?
Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers.
Các bài tham luận gọi là Federalist Papers ủng hộ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

(James) Madison
(Alexander) Hamilton
(John) Jay
Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?
Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

U.S. diplomat
nhà ngoại giao Hoa Kỳ
oldest member of the Constitutional Convention
thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến
first Postmaster General of the United States
Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ
writer of “Poor Richard’s Almanac”
tác giả cuốn “Poor Richard’s Almanac”
started the first free libraries
khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ

69. Who is the “Father of Our Country”?
Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

(George) Washington

70. Who was the first President?*
Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

(George) Washington

1800s
NHỮNG NĂM 1800

71. What territory did the United States buy from France in 1803?
Hoa Kỳ mua địa hạt nào của Pháp vào năm 1803?

the Louisiana Territory
Địa hạt Louisiana
Louisiana
Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s.
Tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800.

War of 1812
Chiến tranh 1812
Mexican-American War
Chiến tranh Hoa Kỳ – Mexico(Mễ)
Civil War
Nội chiến
Spanish-American War
Chiến tranh Hoa Kỳ – Tây Ban Nha

73. Name the U.S. war between the North and the South.
Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.

the Civil War
Nội chiến
the War between the States
Chiến tranh giữa các Tiểu Bang

74. Name one problem that led to the Civil War.
Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

slavery
vấn đề nô lệ
economic reasons
các vấn đề kinh tế
states’ rights
quyền lợi của các tiểu bang

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?*
Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

freed the slaves (Emancipation Proclamation)
giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng)
saved (or preserved) the Union
giải cứu (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia
led the United States during the Civil War
lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến

76. What did the Emancipation Proclamation do?
Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

freed the slaves
giải phóng nô lệ
freed slaves in the Confederacy
giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam
freed slaves in the Confederate states
giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam
freed slaves in most Southern states
giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

77. What did Susan B. Anthony do?
Bà Susan B. Anthony làm gì?

fought for women’s rights
tranh đấu cho quyền phụ nữ
fought for civil rights
tranh đấu cho dân quyền

RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION
LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG THÔNG TIN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHÁC

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.*
Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

World War I
Thế Chiến Thứ Nhất
World War II
Thế Chiến Thứ Hai
Korean War
Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên)
Vietnam War
Chiến Tranh Việt Nam
(Persian) Gulf War
Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)

79. Who was President during World War I?
Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

(Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II?
Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

(Franklin) Roosevelt

81. Who did the United States fight in World War II?
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Japan, Germany, and Italy
Nhật Bản, Đức và Ý

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in?
Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?

World War II
Thế Chiến Thứ Hai

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States?
Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Communism
Chủ Nghĩa Cộng Sản

84. What movement tried to end racial discrimination?
Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

civil rights (movement)
(phong trào) dân quyền

85. What did Martin Luther King, Jr. do?*
Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

fought for civil rights
tranh đấu cho dân quyền
worked for equality for all Americans
hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States?
Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Terrorists attacked the United States.
Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

87. Name one American Indian tribe in the United States.
Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.] [Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Cherokee
Navajo
Sioux
Chippewa
Choctaw
Pueblo
Apache
Iroquois
Creek
Blackfeet
Seminole
Cheyenne
Arawak
Shawnee
Mohegan
Huron
Oneida
Lakota
Crow
Teton
Hopi
Inuit

INTEGRATED CIVICS
TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN

88. Name one of the two longest rivers in the United States.
Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

Missouri (River)
Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States?
Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Pacific (Ocean)
Thái Bình Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States?
Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Atlantic (Ocean)
Đại Tây Dương

91. Name one U.S. territory.
Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Puerto Rico
U.S. Virgin Islands
Quần Đảo Virgin
American Samoa
Đảo Samoa
Northern Mariana Islands
Quần Đảo Bắc Mariana
Guam
Đảo Guam

92. Name one state that borders Canada.
Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Canada.

Maine
New Hampshire
Vermont
New York
Pennsylvania
Ohio
Michigan
Minnesota
North Dakota
Montana
Idaho
Washington
Alaska

93. Name one state that borders Mexico.
Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mexico.

California
Arizona
New Mexico
Texas

94. What is the capital of the United States?*
Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?*
Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

New York (Harbor)
(Hải Cảng) New York
Liberty Island
Đảo Liberty
[Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).] [Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

96. Why does the flag have 13 stripes?
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

because there were 13 original colonies
vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên
because the stripes represent the original colonies
bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên

97. Why does the flag have 50 stars?*
Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*

because there is one star for each state
bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao
because each star represents a state
bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang
because there are 50 states
bởi vì có 50 tiểu bang

98. What is the name of the national anthem?
Tên bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?

The Star-Spangled Banner

99. When do we celebrate Independence Day?*
Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

July 4
4 Tháng Bẩy

100. Name two national U.S. holidays.
Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

New Year’s Day
Tết Tây
Martin Luther King, Jr. Day
Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr.
Presidents’ Day
Ngày Các Tổng Thống
Memorial Day
Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day)
Independence Day
Lễ Độc Lập (Independence Day)
Labor Day
Lễ Lao Động (Labor Day)
Columbus Day
Ngày Tưởng Niệm Columbus
Veterans Day
Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day)
Thanksgiving
Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)
Christmas
Lễ Giáng Sinh

Đội ngũ chuyên gia và luật sư di trú sẵn sàng hỗ trợ, hãy gọi Hotline 0948064444.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *