redfin.com

Cập nhật thị trường nhà ở Mỹ: 1/3 số nhà tìm được người mua trong vòng 1 tuần

Điều này thể hiện sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ bán nhà, một [...]