ee

Express Entry system: “Đủ tiêu chuẩn” thì chắc chắn có PR

Liệu “Đủ tiêu chuẩn”(eligible) sẽ chắc chắn sẽ xin được PR”. Có một hiểu lầm [...]