đoen xin nhập tịch mỹ

Thời gian chờ duyệt đơn xin quốc tịch Mỹ kéo dài 2 năm

Thời gian đợi chấp thuận đơn xin quốc tịch Mỹ nay kéo tới 2 năm [...]