Đạo luật cải cách và liêm chính (RIA)

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 2022 ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, KHỐI LƯỢNG HỒ SƠ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN NHƯ THẾ NÀO

Ảnh hưởng của Đạo luật cải cách và liêm chính (RIA) Ảnh hưởng đến nhà [...]