Canada mở lại biên giới

Canada sẽ dỡ bỏ nhiều hạn chế đi lại hơn trong những tuần tới

Thủ tướng Canada – Justin Trudeau cho biết, Chính phủ đang theo dõi tình hình [...]