luật thế tục mới của tỉnh bang

Từ ngày 1/1/2020, muốn định cư Quebec, di dân phải thi đậu bài kiểm tra ‘giá trị’

Di dân tới Canada muốn định cư ở Quebec sắp phải thi đậu một bài [...]