luat dui o my

Một số thay đổi luật nhập cư năm 2018 bởi D.Trump

Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch được ban hành năm 1965 với mục đích [...]