lịch chiếu kháng

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 02/2021

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu kháng di dân Visa Mỹ 10/2020

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu kháng di dân Visa Mỹ 11/2019

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]

Lịch chiếu khán di dân Visa Mỹ 09/2019

Cục Lãnh sự Mỹ đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư [...]