đầu tư định cư toàn cầu

Năm 2020, giảm 14 triệu (82,7%) đơn xin Thị thực Schengen so với năm trước do đại dịch

Thị thực Schengen sụt giảm số lượng đơn xin do đại dịch. Thị thực Schengen được [...]