thực nhập cư Mỹ

Miễn trừ các yêu cầu phỏng vấn trực tiếp đối với một số đương đơn xin thị thực nhập cư Mỹ

Miễn trừ các yêu cầu phỏng vấn trực tiếp đối với một số đương đơn [...]