THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐƠN I-526 & ĐƠN I-829 QUÝ 3 NĂM TÀI CHÍNH 2021

THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐƠN I-526 & ĐƠN I-829 QUÝ 3 NĂM TÀI CHÍNH 2021

USCIS đã công bố thống kê hàng quý cho tất cả các loại đơn đăng [...]