thời gian áp dụng luật di trú mỹ mới

Luật mới về di trú Mỹ áp dụng từ ngày 15/10/2019

Luật mới về di trú Mỹ áp dụng từ ngày 15/10/2019 Vào ngày 14 Tháng [...]