SASKATCHEWAN IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM

Định cư Canada: Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan – Diện doanh nhân (SINP)

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH SASKATCHEWAN IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM (SINP) “SASKATCHEWAN IMMIGRANT NOMINEE PROGRAM (SINP)” là [...]