rao can anh ngu

Rào cản lớn về ngôn ngữ tại Mỹ

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của nước Mỹ, cũng là ngôn ngữ quốc tế. [...]