đơn I-526E

ĐƠN I-526E ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRONG VÒNG CHƯA ĐẦY 3 THÁNG

Thời gian xử lý đơn I-526E của USCIS đang được đẩy nhanh hơn Cơ quan [...]

USCIS LOẠI BỎ YÊU CẦU SINH TRẮC HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP MẪU ĐƠN I-526E

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, Sở Di trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ [...]