di dân

Thời gian chờ xin nhập quốc tịch Mỹ từ 6 tháng kéo dài đến 2 năm

Thời gian chờ xin nhập quốc tịch Mỹ kéo dài lên đến 2 năm Hiện [...]