Cải cách EB-5 năm 2022

EB5 – LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI HOA KỲ GỬI THƯ TỚI BỘ AN NINH NỘI ĐỊA (DHS)

Vào ngày 22/4/2022, Trung tâm Khu vực Behring đã đệ đơn kiện lên Tòa án [...]